Stanovy Lingvia Group, o.s.

čeká tu na Vás pár paragrafů...         LINGVIA Group, o.s.

Čl. 1 – Název a sídlo občanského sdružení
1. Název občanského sdružení: LINGVIA group, o. s.
2. Sídlo občanského sdružení: Lhotka 187, 560 02 Česká Třebová.
3. Toto občanské sdružení je dobrovolně založenou, nevládní, neziskovou právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

Čl. 2 – Základní cíle a formy činnosti občanského sdružení
1. Základními cíli činnosti občanského sdružení jsou zejména:
• vzdělávání mládeže a dospělých a jejich motivace k aktivní participaci na činnosti sdružení
• rozvoj a praktická aplikace jazykových znalostí a dovedností
• podpora a rozvoj vztahů s partnerskými městy a organizacemi v Itálii
• aktivní vyhledávání potenciálních partnerských měst a organizací v Itálii
• spolupráce s orgány veřejné správy a s dalšími nevládními organizacemi v České republice a v Itálii
2. Základními formami činnosti občanského sdružení jsou zejména:
• výuka s využitím interaktivních metod
• tematicky zaměřené zahraniční cesty
• organizace kulturně-vzdělávacích akcí (výstavy, besedy, přednášky, koncerty aj.)
• aktivní účast na akcích pořádaných subjekty se shodným zaměřením
• propagace činnosti sdružení
• prezentace české kultury na italských základních a středních školách
• spolupráce se školami v rámci projektu ERASMUS a jiných obdobných programů

Čl. 3 – Orgány sdružení
1. Základními orgány sdružení jsou:
• valná hromada
• výkonný výbor
• dozorčí rada
2. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada členů občanského sdružení.
• Valná hromada je svolávána nejméně jednou ročně. Zasedání valné hromady svolává výkonný výbor.
• Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy je o to písemně požádán alespoň jednou třetinou členů sdružení nebo dozorčí radou.
• Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů sdružení. Usnesení valné hromady se přijímají nadpoloviční většinou.
• Valná hromada:
- schvaluje stanovy občanského sdružení a jejich změny
- schvaluje rozpočet občanského sdružení
- schvaluje zprávu o činnosti občanského sdružení
- schvaluje zprávu o hospodaření občanského sdružení
- schvaluje koncepci činnosti občanského sdružení v dalším období
- volí a odvolává členy výkonného výboru a dozorčí rady občanského sdružení
- rozhoduje o zániku sdružení
3. Výkonný výbor je výkonným orgánem občanského sdružení.
• Výkonný výbor řídí činnost občanského sdružení mezi zasedáními valné hromady a plní úkoly, které mu byly valnou hromadou uloženy.
• Výkonný výbor rozhoduje o věcech, které dle čl. 3 odst. 2 těchto stanov nepřísluší k rozhodování valné hromadě.
• Výkonný výbor občanského sdružení má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou prostřednictvím tajné volby. Členové výkonného výboru zvolí ze svých řad předsedu, místopředsedu a sekretáře.
4. Dozorčí rada je kontrolním orgánem občanského sdružení.
• Dozorčí rada kontroluje, jak jsou vykonávána usnesení valné hromady.
• Dozorčí rada dohlíží na hospodaření občanského sdružení.
• V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna navrhnout svolání mimořádné valné hromady. Takto svolaná valná hromada musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.
• Dozorčí rada má 3 členy, které volí valná hromada tajnou volbou. Členové dozorčí rady volí ze svých řad předsedu dozorčí rady.

Čl. 4 – Členství v občanském sdružení
1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, mladší osoby mohou být členy občanského sdružení pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Členství v občanském sdružení vzniká na základě podané písemné přihlášky odsouhlasené výkonným výborem občanského sdružení. Nevyjádří-li se výkonný výbor do 15 dnů ode dne přijetí písemné přihlášky jinak, platí fikce akceptované přihlášky, a fyzická osoba se stává členem občanského sdružením dnem následujícím.
2. Člen občanského sdružení má právo:
• účastnit se jednání valné hromady
• volit orgány občanského sdružení a být volen do těchto orgánů
• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům občanského sdružení
3. Člen sdružení má povinnost:
• dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů občanského sdružení
• aktivně hájit zájmy občanského sdružení, dodržovat interní pravidla a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy občanského sdružení
• řádně a včas hradit členské příspěvky, jejichž výši s účinností pro kalendářní rok stanoví výkonný výbor.
4. Členství v občanském sdružení zaniká:
• doručením písemného oznámení o vystoupení člena z občanského sdružení výkonnému výboru občanského sdružení
• úmrtím člena občanského sdružení
• zánikem občanského sdružení
• vyloučením člena občanského sdružení; o tomto vyloučení rozhoduje výkonný výbor v případě, že člen opakovaně, i přes písemné napomenutí výkonným výborem, porušuje tyto stanovy.

Čl. 5 – Jednání jménem sdružení
Jménem občanského sdružení jedná výkonný výbor, případně výkonným výborem písemně zmocněný člen občanského sdružení. Každý člen výkonného výboru je oprávněn jednat jménem občanského sdružení samostatně.

Čl. 6 – Hospodaření občanského sdružení
1. Za hospodaření občanského sdružení odpovídá výkonný výbor. Občanské sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výkonným výborem a schváleného valnou hromadou. Zprávu o hospodaření překládá každoročně výkonný výbor ke schválení valné hromadě.
2. K zajištění běžného hospodaření, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výkonný výbor z členů občanského sdružení hospodáře. Hospodář občanského sdružení není členem výkonného výboru, ale odpovídá mu za svou činnost.
3. Příjmy občanského sdružení tvoří členské příspěvky jeho členů, jsou-li výkonným výborem stanoveny, dále dary a dotace od fyzických a právnických osob, a granty.
4. Finanční prostředky vynakládá občanské sdružení výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti občanského sdružení. Každé vynaložené prostředky musí být podloženy účetními doklady.

Čl. 7 – Zánik sdružení a způsob majetkového vypořádání
1. Občanské sdružení zaniká rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze, popř. na základě skutečností uvedených v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
2. Vypořádání majetku občanského sdružení se v případě jeho zániku bude řídit příslušnými ustanovení souvisejících právních předpisů.

Čl. 8 – Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny stanov mohou být přijímány pouze se souhlasem valné hromady.
2. Záležitosti stanovami neupravené se řídí platnými ustanoveními českého právního řádu.

V České Třebové dne 20. srpna 2012


  Stáhněte si přihlášku!

Jak je a bude?
Počasí
přesný čas   kalendář jmen

Aktuálně:


      Nepřehlédněte
   18. 6. - 26. 6. 2015
výtvarná soutež:

Pro všechny mladé výtvarníky!

Říše fantazie, EXPO 2015.
Mrkněte do aktualit! 

Přpravujeme:

Program na rok 2015:
LEDEN
VAŘÍME ITALSKOU KUCHYNI!
BŘEZEN
PŘEDSTAVUJEME ITALSKÝ REGION (SICÍLIE)
KVĚTEN
VÝLET ZA POZNÁNÍM - KAMPÁNIE!
ČERVEN
AVON POCHOD!
ČERVEN
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
ZÁŘÍ
BESEDA A FOTOGRAFIE K VÝLETU!
LISTOPAD
POZNÁVEJTE S NÁMI: „LE VIE DI VINO“!
PROSINEC
BUON NATALE 2015!

Mrkněte se na:

Co už jsme dokázali:
Máme za sebou už nejeden výlet, návštěvy italských památek, přírodních krás i historicky významných míst!
Není pro nás problém zorganizovat výstavu či jinou obecně prospěšnou akci...

Naše stanovy:

Bez pravidel to nejde:
Dobrá organizace života neziskovky je dnes samozřejmostí.
Podívejte se do našich stanov,
snažíme se o jednoduchou, ale účelnou organizaci našeho společného života...

Kontakní informace:

Kde nás najdete:
Pokud stojíte o další informace, něco Vám není jasné, nebo se s námi prostě chcete spojit, přejděte na stránku s kontakty...


Počet přístupů: 

 

| Aktuality | Download | O nás | Fotogalerie | Kontakt | Partneři | Přihláška | Recepty | Stanovy |

Nahoru